SUPERVISION

PhD Students

 

Starting 2020

  • Keagan Blanchette, York University

  • Samantha Hergott, York University

Master's Students

Starting 2021

  • Jorden Roberts, York University

Undergraduate Students

2021

  • Andrew Tamplin, PHYS4310 (undergraduate research course), York University, Canada

  • Rayhan Walia (University of Toronto student), PHYS4310 (undergraduate research course), York University, Canada

  • Diego Montalvo, EXPLORE student, York University, Canada

  • Nour Khalil, EXPLORE student, York University, Canada

  • Ida Schmidt, EXPLORE student (from Goethe University, Germany), York University, Canada

  • Lukas Hölker, EXPLORE student (from Goethe University, Germany), York University, Canada

2020

  • Tony Chu, PHYS4310 (undergraduate research course), York University, Canada